Aanmeldingsformulier

Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode/Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
 
Welke functie(s) wilt u dragen?0 instrument bespelen
0 schieten
 0 meelopen in de optocht
0 lid, zonder deelneming aan schuttersfeesten
0 begunstiger

Bent u eerder lid geweest van een andere schutterij? Ja / Nee
zo ja:
Welke schutterij
Van ..t/m.(maand en jaar)

Verder gaat u akkoord met het betalen van de contributie, u krijgt hierover elk jaar aan het begin van het nieuwe seizoen bericht.Datum    ............................         Handtekening     ............................


Inleveren met 2 pasfoto's bij:
Schutterij St. Cornelius
t.a.v. Dhr. L. Hermans
Ittervoorterweg 70H
6005 NR Swartbroek